Menu

Medezeggenschapsraad

In deze raad, die wettelijk verplicht is, hebben leerkrachten en ouders zitting. De taak van deze leden is het meedenken over en adviseren van het onderwijs en schoolse zaken. De medezeggenschapsraad ( MR) is een orgaan die ouders inspraak geeft in het onderwijs op de school van hun kind. Maar ook op bovenschools niveau doen wij een beroep op een van de leden van de medezeggenschapsraad. De MR is nl. ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een overleg met het schoolbestuur en de afgevaardigden van de verschillende scholen. In de MR zitten 3 ouders en 3 leerkrachten.

N.B. De directie van de school woont als adviseur zonder stemrecht op verzoek de vergaderingen van de MR bij.

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. De data van de vergaderingen staan in de jaarkalender die in het jaardeel van onze schoolgids en op onze website is opgenomen.